koralturk.com.tr Bilardo Masas? - Koraltürk

koralturk.com.tr
Title: Bilardo Masas? - Koraltürk
Keywords:
Description: Koraltürk Bilardo Türkiye de ve dünya da evlerinizde kullanabilece?iniz yemek ve bilardo masalar? üretimi yapmakta olup tüm dünyaya g?nderiyor.
koralturk.com.tr is ranked 10555346 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,473. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. koralturk.com.tr has 43% seo score.

koralturk.com.tr Information

Website / Domain: koralturk.com.tr
Website IP Address: 54.228.233.27
Domain DNS Server: ns-952.awsdns-55.net,ns-284.awsdns-35.com,ns-1624.awsdns-11.co.uk,ns-1155.awsdns-16.org

koralturk.com.tr Rank

Alexa Rank: 10555346
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

koralturk.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,473
Daily Revenue: $28
Monthly Revenue $860
Yearly Revenue: $10,473
Daily Unique Visitors 2,640
Monthly Unique Visitors: 79,200
Yearly Unique Visitors: 963,600

koralturk.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control public
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 09 Aug 2016 22:40:22 GMT
Server Apache

koralturk.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

koralturk.com.tr Traffic Sources Chart

koralturk.com.tr Similar Website

Domain Site Title

koralturk.com.tr Alexa Rank History Chart

koralturk.com.tr aleax

koralturk.com.tr Html To Plain Text

Bilardo Masas? - Koraltürk Türk?e English Ana Sayfa Kurumsal Garanti Bilardo Hakk?nda ?leti?im Bas?nda Koraltürk Video ürünlerimiz Yemek Masas? Bilardo Toplant? Masas? Profesyonel Bilardo Masalar? Masa Tenisi Poker Masalar? Sandalye ve Puflar Yeni ürünler ?ocuk Masas? Yemek Masas? Ayakl? Bilardo- Ayak Bilardosu - Poolball Bilardo Miray Koraltürk Blog Yaz?s? Bilardo Masas? - Koraltürk Koraltürk Bilardo 1991 y?l?nda kurulmu? bir i?letmedir. 1991 y?l?nda ?e?itli sanat ve zanaatlar?n bilgi birikiminden gü? alan firmam?z bilardo masas? imalat?nda da bir ?ok yeniliklerin ?ncüsü olmu?tur ve kurulu?umuzdan 3 ay gibi k?sa bir zamanda Antalya'da 1991 Türkiye 3 Band Bilardo ?ampiyonas?na bilardo masalar? sponsorlu?unu üstlenerek kendini yurti?inde kan?tlam??t?r. 1993 y?l?nda ihracat? program?na alan firmam?z 1994 y?l?nda Avrupa ülkelerine Bilardo masas? ihra? ederek kalitesini yurtd???nda da tescil ettirmi?tir. 2000 y?llar?nda ABD 'ye ?zel masalar ihra? etmeye ba?lam??t?r. ABD i?in üretti?imiz ?zel tasar?m ürünümüzde kulland???m?z mente?eyi farkl? bir y?ntemle kullanmaya karar vererek yemek masas? ?eklinde bilardo masam?z? üretmeye ba?lad?k. Bu ürünlerimiz 3 y?l deneme ve Ar-Ge ?al??malar?n?n ürünüdür. Herkesin evinde bilardo masas? kullanmak i?in alan? olmayabilir ama bu masalar?m?z iki fonksiyonu tek üründe birle?tirerek yerden tasarruf sa?l?yor. Yemek Masas? Bilardo ürünümüzü Dünya da üreten ilk firma oldu?umuzdan dolay? ürünümüze Avrupa ve Türkiye de hem faydal? model patenti hem de ürünümüzde kullan?lan 270 derece a??labilen mente?e i?in patentler al?nm??t?r. Bu patentli ürünümüz i?in her ge?en y?l daha güzel model ürünlerimizle yeniliklere imza at?yoruz. 2009 y?l? i?in gelen talep üzerine kristal ta?larla süslü yeni masam?z? üreterek bu ürünümüzü Rusya ve Dubai pazar?na sunmaktay?z.Bilardolu Yemek Masam?z?n yan?nda bizden bu ürünlerimize uygun mobilya iste?i gelmesi do?rultusunda mobilya üretimine ba?lad?k. Firmam?z mobilya proje tasar?m uygulama alan?nda üretimine devam etmektedir. Yemek Masas? Bilardo olan ürünlerimiz dünya bilardo federasyonun belirledi?i ?l?ü ve standartlar?nda üretilmektedir. 5?l?üde olabilen bu ?l?üleri biz 3 ?l?üsünü Yemek Masas? Bilardo Masalar?m?za185x110cm - 204x120cm - 234x135cm boyutlar?nda üretmekteyiz , ürünümüzün 24 ile 50 metrekare aras?ndaki salonlarda rahat?a kullan?labilir olmas? masa sahiplerine yemekten sonra bilardo keyfini tatt?rmaktad?r. Bu ürünlerimize 5 y?l garanti vererek mü?teri memnuniyetini sa?lamaktay?z. Bilardolu Yemek Masalar?m?z? tek tarz,dizayn olmay?p istenilen dizayn tarza g?re üretilebilmekteyiz. masalar?m?z ofislere uygun tarz ve dizaynda bilardolu toplant? masas? ?eklindede üretmekteyiz. Ayn? zamanda firmam?z cocuklar?m?z?da dü?ünerek onlara uygun ?l?ülerde hem ders ?al??abilece?i hem de bilardo oynayabilece?i yeni modeller sunmaktad?r. ?ocuklar?m?z? internet yerine spor say?lan bu ürünümüzle daha sa?l?kl? büyümelerini istemekteyiz.Bilardolu ?al??ma Masalar?yla ?ocuklar?m?za dersten sonra keyifli e?lenceler diliyoruz.Odalar?n?n tarz?na uygun ?ekilde ?ocuk ?al??ma masalar?m?z?n rengini uygun dizaynda üretmekteyiz. Bilardolu Yemek Masalar?m?z Firmam?za ait Avrupa ve Türkiye'de Patentli ürünlerdir. Firmam?z 2004 y?l?nda Dünya Gazetesinin ?hracat?n Y?ld?zlar?nda Amerika Birle?ik Devletlerine yapt??? ihracattan dolay? Türkiye 3. ?dülüne firmam?z? lay?k g?rmü?tür. ?zel bilardo masalar? üretebilen zengin ?e?it ve aksesuarlar ile bütünle?en firmam?z sizlerin duydu?unuz güvene lay?k olmak i?in prensibimiz olan tüm ciddiyetimizle ?al??malar?m?za Antalya Organize Sanayi B?lgesindeki fabrika binam?zda devam etmekteyiz. S?Z HAYAL ED?N B?Z üRETEL?M !

koralturk.com.tr Whois

Domain Name: KORALTURK.COM.TR